Coğrafya

AMACIMIZ;

 • Doğal sistemlerde meydana gelen olayları, bu olaylarla canlılar arasındaki ilişkileri, güncel olaylar ve yakın çevremizden örneklerle kavratmaktır.
 • Bu amaç doğrultusunda, öncelikle doğal sistemlerin neler olduğu ve hayatımızı nasıl etkilediğini,
 • Haritalardan nasıl yararlanıldığını,
 • Koordinat sistemi ve kullanım alanlarının neler olduğunu,
 • Bulunduğumuz coğrafyanın aktif özelliklerinin kavratılarak bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinin farkındalığını geliştirmektir.
 • İlk yerleşmelerden günümüze kadar olan değişimlere değinilirken, gelecekte olabilecek yerleşim şekilleri ve insan faaliyetleri üzerinde yorum ve fikirler geliştirebilen,
 • Tüm bu konuların, ülkemiz için ayrıca ele alınarak yaşadığımız coğrafyayı daha iyi tanıyabilen bireyler yetiştirmektir.

  Konuların Kavranmasında;

 • Bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımına (Örn: dağlar, nehirler, denizler vb.).
 • Bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaya (Örn: Volkanlar gibi).
 • Meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısına (Örn: Yağmur ormanlarının tahribi).
 • Haritalar ile bilgilerin ve fikirlerin iletişiminin sağlamasına dikkat edilmektedir.

  Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın temel prensipleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ifadesidir. Dört özelliğin her konu için kullanılması öğrenmeyi sağlamaktadır.

  COĞRAFYA DERSİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE;

 • Coğrafya , öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmalarını, gelecekteki yaşantılarında etkin bir şekilde kullanabilecekleri coğrafi bir donanıma sahip olmalarını amaçlar.
 • Ders sırasında sınıflar arası ilişkilendirme, öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınmaktadır. Ayrıca ilköğretim düzeyinde sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerinde verilen konular dikkate alınarak öğrencilerin birikimlerinden yararlanılır.
 • Konular işlenirken kazanımların çerçevesinden çok uzaklaşmamak kaydıyla öğrencilerde olaylar ile ilgili çok boyutlu düşünebilme becerisi geliştirilmelidir. Zaman zaman başka bilim dalları ve disiplinlerin konularından örnekler ele alınarak karşılıklı etkileşim vurgulanmalıdır.
 • Coğrafyanın hayatın içindeki yerini ve öğrencilerin bakış açılarının nasıl değişeceğini vurgulamak üzere okul içi ve dışındaki olaylardan yararlanılmaktadır
 • Öğrencilerin yaşadıkları çevreyi algılamalarını, bir dünya algısı geliştirmelerini sağlamaya çalışırız.
 • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma,girişimcilik gibi genel becerilerin yanı sıra, coğrafya dersine ait; harita kullanma, gözlem,arazi çalışması, coğrafî sorgulama, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ile kanıt kullanma becerisi geliştirilmektedir.
 • Coğrafya Dersi dayanışma, hoşgörü, bilimsellik, sevgi, saygı, duyarlılık, vatanseverlik, barış, estetik ve sorumluluk değerlerini kazandırmayı amaçlamıştır.
 • Harita becerileri için bir etkinlikte sadece harita okuma boyutunu ele alırken başka bir etkinliğimizde harita üzerine bilgi aktarmalarını isteyebilir, arazi çalışması yaparken kanıt kullanma becerisi ile gözlem becerisini de geliştirebiliriz.
 • Olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere ders kitaplarını ezberletmek yerine, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanmaktadır. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olarak, düşünmeye ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik etmekteyiz.

  COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİMİNİN GENEL AMAÇLARI

  Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile öğrenci;

 • Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar yapar ve sonucunu raporlaştırır.
 • İnsan– doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
 • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
 • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
 • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında“tasarruf bilinci” geliştirir.
 • Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirir.
 • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
 • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
 • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.
 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon