Fizik

FİZİK DERSİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Fizik dersi, öğrencilerin zorlandığı derslerin başında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birincisi, öğrencilerin derse ve özellikle bazı konulara karşı önyargılı olmalarıdır. İkincisi ise, fizik sorularının daha çok yorum soruları oluşudur. Fizik dersi çalışırken öncelikle temel kavramlar ve bağlantılar iyice öğrenilmelidir. Bu öğrenme sırasında ‘neden’ ve ‘niçin’ sorularıyla muhakeme gücü kullanılarak konular arasındaki bağlantılar kurulmalı ve bu temel üzerinde konunun tümünü kapsayan sorular çözülmelidir.

Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:

 • Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.
 • Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
 • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.
 • Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.
 • Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.
 • Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.
 • Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme
 • Fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme.
 • Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri

  Fizik Dersi Alan Bir Öğrenci:

 • Fiziği bir insan etkinliği olarak takdir eder ve içinde bulunduğumuz dünyayı anlamamıza yardım eden birkaç yoldan biri olarak anlar.
 • Fizikte kullanılan araştırma metotlarını anlar ve uygular.
 • Fizikteki kavram ve ilkeleri bilir anlar ve uygular.
 • Toplumdaki ve teknolojideki değişmeleri değerlendirirken fizikteki bilgileri kavramları ve metotları kullanabilir.
 • Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimini anlar.

  Fizik dersinde başarılı olmak için gerekli bazı kurallar şöyle sıralanabilir;

 • Konu ile ilgili kavramlar iyi öğrenilmeli.
 • Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlık için kısa da olsa açıklayıcı notlar tutulmalı.
 • Önce temel bilgiler pekiştirilmeli, sorularla öğrenilmeli ve temel bilgiler öğrenilmeden genel bilgilerin kullanılacağı sorulara geçilmemelidir.
 • Dersi derste anlamak başarmak için ön koşuldur.
 • Derste kavranan konular tekrar edilmeli ve test çözümleri ile pekiştirilmelidir.
 • Konuların daha iyi anlaşılması için mümkün olduğunca fazla örnek çözülmelidir.
 • Çözümler kâğıt üzerinde ve yazarak yapılmalıdır.
 • Soru çözümlerinde aşağıdaki tavsiyelere uymak fen grubundaki başarıyı artırır:
 • Soru çözümleri kolaydan zora doğru olmalı.
 • Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalı.
 • Sorulara çözülemez ön yargısı ile bakılmamalı.
 • Önce soruyu anlayıp nasıl çözmek gerektiği hakkında fikir yürütmeye çalışılmalıdır.
 • Soru çözerken mümkünse şekil veya grafik çizerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmeli.
 • Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlik ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmeli.
 • Fen soruları genellikle şekilli ve soru metniyle şekil birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenen değerler belirlenmeli.
 • Öncüllü sorularda önce soru kökü okunmalı ve öncüller bu amaca uygun olarak incelenmeli.

  Fizik dersinde kullanılan yöntem-teknikler:

 • Anlatım tekniği
 • Soru-cevap tekniği
 • Problem çözme tekniği
 • Gösterip yaptırma(deney)
 • Araştırma
 • İnceleme
 • Sentezleme
 • İstatistik
 • Beş duyuyu kullanma
 • Bireysel çalışma
 • Örnek olay yöntemi

  VİZYON

  Fizik Öğretim Programının Vizyonu:Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş, karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, Bilim-Teknoloji-Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren, bilişim toplumunun gerektirdiği bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip, düşüncelerini yansız olarak ve en etkin şekilde ifade edebilen, kendisi ve çevresi ile barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.

  BECERİ KAZANIMLARI:

  Fizik Öğretim programında dört temel beceri kazanımı bulunmaktadır:

 • Problem Çözme Becerileri (PÇB),
 • Bilim, Teknoloji, Toplum ve Çevre (BTTÇ) Kazanımları,
 • Bilişim ve İletişim Becerileri (BİB)
 • Tutum ve Değerler(TD) Kazanımları

 • Atatürk Köşesi

  Giriş Yap

  Parolanızı mı unuttunuz?


  Ansolon